Showing 1–12 of 335 results

C მომჭერი YATO YT-6420

28 
C მომჭერი, ზომა: 50 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 1500 კგ

C მომჭერი YATO YT-6421

35 
C მომჭერი, ზომა: 75 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 1950 კგ

C მომჭერი YATO YT-6422

57 
C მომჭერი, ზომა: 100 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 2980 კგ

C მომჭერი YATO YT-6423

78 
C მომჭერი, ზომა: 150 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 3200 კგ

F მომჭერი EMTOP BM-00106644

11 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 50x150 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი EMTOP BM-00106645

12 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 50x200 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი EMTOP BM-00106646

12 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 50x250 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი EMTOP BM-00106647

36 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 120x300 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი Ingco HFC020501

10 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 50x150 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი Ingco HFC020503

11 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 50x250 მმ, მაქსიმალური მომჭერი ძალა: 170 კგ

F მომჭერი YATO YT-6401

32 
F მომჭერი , ზომა: სამაგრი ზომა: 80x160 მმ

F მომჭერი YATO YT-6402

35 
F მომჭერი, ზომა: სამაგრი ზომა: 80x200 მმ